Cestovní podmínky

Print Friendly, PDF & Email

Všeobecné obchodní podmínky

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti cestovní kanceláře Travel America s.r.o. IČO: 28564596, adresa Neumannova 1453/20, Praha 5, 156 00 (dále jen „CK“) a zákazníka ze:

• smlouvy o zájezdu (dále jen „SoZ“);

• ze smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu;

• ze smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu;

 

1.2. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením SoZ. CK pro tyto účely předá zákazníkovi příslušný formulář podle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který musí obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd nebo SCS, a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.

Vzorový formulář

B. ZÁJEZD
1. SMLOUVA O ZÁJEZDU

1.1. CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: (i) formulářová SoZ (přihláška na zájezd), (ii) tyto VOP a (iii) popis zájezdu v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí (dále jen „SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové přihlášky má přednost před VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu. CK si vyhrazuje právo měnit před uzavřením SoZ podrobné vymezení zájezdu.

 

1.2. SoZ mohou tvořit také samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. V takovém případě jsou tyto smlouvy a s nimi související popisy v nabídkových materiálech součástí SoZ se všemi s tím spojenými důsledky. Vše, co platí pro formulářovou SoZ, se použije přiměřeně na jednotlivé smlouvy.

 

1.3. Není-li SoZ uzavřena v písemné podobě, předá CK zákazníkovi po uzavření smlouvy (SoZ) Potvrzení o zájezdu v textové podobě, např. v pdf.

 

1.4. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je Potvrzení o zájezdu nebo uzavřená formulářová SoZ.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření SoZ. SoZ je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky zájezdu se považuje:

• podpis předložené formulářové SoZ (Přihlášky na zájezd) zákazníkem ve lhůtě určené CK;

• zakliknutí pole „objednávka zavazující k platbě“ v online rezervačním systému CK;

• zakliknutí pole „objednávka zavazující k platbě“ v online rezervačním systému jednotlivého poskytovatele služeb cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu u jiného poskytovatele;

• jiný výslovný souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycený v emailové, telefonické nebo jiné komunikaci;

 

2.2. SoZ je účinná:

• zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK;

• potvrzením zákazníkem podepsané formulářové SoZ (Přihláška na zájezd) zástupcem CK;

 

2.3. Zákazník uzavřením SoZ osvědčuje že:

a) mu byly spolu s návrhem SoZ zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ, že s   těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s       nimi všichni zákazníci souhlasí,

b) mu byly předány informace s  podrobným vymezením zájezdu,

c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,

d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,

f) mu byl předán kontakt na místního zástupce CK,

g) byl informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, v případě, že byli již známi,

h) je oprávněn SoZ uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření SoZ zřejmě zmocnily. Pokud zákazník uzavírá SoZ v plné moci za jiné osoby, odpovídají za splnění povinností tyto osoby a on za splnění jejich závazku ručí. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze smlouvy on, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného zástupce, pokud souhlas nezletilého není dostatečný.

 

2.4. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové SoZ (Přihlášce na zájezd) uvedeno jinak, zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

2.5. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové SoZ (Přihlášce na zájezd) uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo slovenském jazyce.

 

2.6. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové SoZ  (Přihlášce na zájezd) uvedeno jinak, jsou zájezdy CK vytvářeny pro skupinu maximálně 20 osob.

 

2.7.Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové SoZ  (Přihlášce na zájezd) uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány až v destinaci.

3. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY PRO CESTU

3.1. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením SoZ. Ve stejné lhůtě předá CK zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření SoZ.

4. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A ZPŮSOB PLATBY

4.1. Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

 

4.2. Cena zájezdu je uvedena ve formulářové SoZ (Přihlášce na zájezd). Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

4.3. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v části: „V ceně zahrnuto“.

 

4.4. Cena zájezdu nezahrnuje cestovní/storno pojištění zájezdu. I pokud je cestovní/storno pojištění uvedeno na formulářové SoZ (Přihlášce na zájezd), jedná se zprostředkování služby, která není službou cestovního ruchu a není součástí zájezdu.

 

4.5. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:

• zálohu katalogového zájezdu s průvodcem ve výši 45 % ceny zájezdu při uzavření formulářové SoZ (Přihlášky na zájezd), neplatí pro zájezdy na Aljašku a Yukon;

• zálohu katalogového zájezdu s průvodcem na Aljašku a Yukon ve výši 50 % ceny zájezdu při uzavření formulářové SoZ (Přihlášky na zájezd);

• zálohu zájezdu na míru s průvodcem ve výši 45 % ceny zájezdu při uzavření formulářové SoZ (Přihlášky na zájezd), neplatí pro zájezdy na Aljašku a Yukon;

• zálohu zájezdu na míru s průvodcem na Aljašku a Yukon ve výši 50 % ceny zájezdu při uzavření formulářové SoZ (Přihlášky na zájezd);

• zálohu zájezdu na míru bez průvodce ve výši 30 % ceny zájezdu při uzavření formulářové SoZ (Přihlášky na zájezd), neplatí pro Aljašku a Yukon;

• zálohu zájezdu na míru bez průvodce na Aljašku a Yukon ve výši 50 % ceny zájezdu při uzavření formulářové SoZ (Přihlášky na zájezd);

• zálohu individuální cestovní služby ve výši 30% ceny při objednání služby, neplatí pro níže uvedené služby;

• zálohu ve výši 45% ceny pronájmu karavanu, motocyklu, jízdy vlakem a služeb na Aljašce a Yukonu při objednání služby;

• zálohu ve výši 100% ceny letenek, podrobného itineráře a služeb místních průvodců v USA, Kanadě a Mexiku při objednání služby

 

• doplatek ceny katalogového zájezdu s průvodcem nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu;

• doplatek ceny zájezdu na míru s průvodcem nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu;

• doplatek zájezdu na míru bez průvodce nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu, neplatí pro zájezdy na Aljašku a Yukon;

• doplatek zájezdu na míru bez průvodce na Aljašku a Yukon nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu;

• doplatek individuální cestovní služby nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služby, neplatí pro níže uvedené služby;

• doplatek pronájmu karavanu, pronájmu motocyklu, jízdy vlakem a služeb na Aljašce a Yukonu nejpozději 45 dnů před zahájením čerpání služby;

 

4.6. V případě neuhrazení doplatku ceny má CK právo odstoupit od SoZ. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné dle článku 9 mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoZ.

 

4.7. V případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 40 resp. 45 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu již při uzavření SoZ.

 

4.8. Cenu zájezdu může zákazník uhradit bankovním převodem či vložením hotovosti na účet CK nebo k tomu zmocněného zástupce CK. Podrobné informace o způsobu platby (číslo účtu a variabilní symbol) jsou uvedeny v zaslané zálohové a doplatkové faktuře.

 

4.9. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží.

5. ZMĚNA CENY ZÁJEZDU

5.1. CK neuplatňuje právo na zvýšení ceny zájezdu na základě zákonných možností a garantuje zákazníkovi cenu, která je uvedena ve SoZ.

6. ZMĚNA SMLOUVY

6.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ. O nepodstatnou změnu se jedná také v případě změny pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání zájezdu. Nepodstatná změna nezakládá zákazníkovi právo na poskytnutí slevy.

 

6.2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

 

6.3. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od SoZ nebo výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka.

 

6.4. Jestliže se v situaci podle 6.2. v důsledku změny závazku z SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

7. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY

7.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem CK.  Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.

 

7.2. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží.

 

7.3. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK a poplatek za změnu letenky).

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.

 

8.2. CK může zájezd zrušit:

a) pro nedosažení minimálního počtu zákazníků. Není-li výslovně ujednáno jinak, je realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu 10 zákazníků na zájezd; oznámení o nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna dát ve lhůtě: dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny;

b) jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.

 

8.3. Zákazník podstatně porušuje svou povinnost zejména tím, že ani na výzvu nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nedodržuje opakovaně pokyny vedoucího zájezdu nebo jinak závažně narušuje průběh cesty nebo pobytu.

 

8.4. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné ve výši podle bodu 9.1. níže.

 

8.5. Zákazník souhlasí, že v situaci, kdy CK je připravena zájezd poskytnout, ale v čerpání zájezdu brání zákazníkovi cestovní omezení přijatá v souvislosti s COVID-19, která zákazník ani CK nezavinili a ani je nemohli ovlivnit, je zákazník v prodlení. CK i zákazník jsou oprávněni v této situaci od SoZ ke dni zahájení zájezdu odstoupit a zákazník je povinen zaplatit CK odstupné ve výši max. 30% ceny zájezdu, nedohodne-li se s CK jinak. Jedná se zejména o povinnou karanténu v destinaci nebo o úplný zákaz cestování do destinace pro státní příslušníky země, jejímž státním příslušníkem je i zákazník

 

8.6. Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je: a) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí služeb cestovního ruchu zahrnutých v zájezdu; b) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; d) CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků; e) CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

 

8.7. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9. ODSTUPNÉ (STORNO)

9.1. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu podle článku 4.2. nesnížené o slevy, dále z počtu dnů mezi odstoupením od SoZ a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CK. Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu.
Výše odstupného za každou osobu činí:

 

9.1.1. V případě zrušení katalogového zájezdu CK s průvodcem a zájezdu CK na míru s průvodcem a bez průvodce (neplatí pro zájezdy na Aljašku a Yukon a pro zájezdy na motorkách):
• skutečně vzniklé náklady a 30% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů, při zrušení v době od podepsání cestovní smlouvy do 61 dní před odletem
• skutečně vzniklé náklady a 50% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů, při zrušení v době 60 dní až 46 dní před odletem
• skutečně vzniklé náklady a 65% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů, při zrušení v době 45 dní až 21 dní před odletem
• skutečně vzniklé náklady a 80% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů, při zrušení v době 20 dní až 6 dní před odletem
• 100% z ceny zájezdu při zrušení v době 5 a méně dní před odletem

Výše uvedené stornopoplatky platí pro zájezdy s leteckou přepravou ve třídě Economy. Pro letenky ve třídě Business Class nebo First Class platí storno podmínky jednotlivých leteckých společností, které budou zákazníkovi oznámeny při uzavření SoZ.

 

9.1.2. V případě zrušení katalogového zájezdu CK s průvodcem a zájezdu CK na míru s průvodcem a bez průvodce na Aljašku a Yukon a pro zájezdy na motorkách:
• skutečně vzniklé náklady a 50% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů, při zrušení v době od podepsání cestovní smlouvy do 46 dní před odletem
• skutečně vzniklé náklady a 65% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů, při zrušení v době 45 dní až 21 dní před odletem
• skutečně vzniklé náklady a 80% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů, při zrušení v době 20 dní až 16 dní před odletem
• 100% z ceny zájezdu při zrušení v době 15 a méně dní před odletem

Výše uvedené stornopoplatky platí pro zájezdy s leteckou přepravou ve třídě Economy. Pro letenky ve třídě Business Class nebo First Class platí storno podmínky jednotlivých leteckých společností, které budou zákazníkovi oznámeny při uzavření SoZ.

 

9.2. Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od SoZ zájezd nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

 

9.3. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

 

9.4. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.

 

9.5. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH

10.1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích

 

10.2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se  SoZ.

 

10.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu.

 

10.4. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.

 

10.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

 

10.6. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

 

10.7. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by svůj požadavek uplatnit u CK nebo zprostředkovatele bez zbytečného odkladu po skončení zájezdu. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.

11. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

11.1. Zákazník je mimo jiné povinen:

• uhradit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb v celém rozsahu dle bodu 4.2. těchto Podmínek;

• mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území; sdělit CK s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezd, a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;

• aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení;

• dodržovat právní předpisy navštívených států, především dopravní, celní, zdravotní, bezpečnostní, pasové včetně zvyklostí těchto států a předpisů dopravců a ubytovatelů a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám nebo újmám CK, ostatních zákazníků ani třetích osob a uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby dle cestovní smlouvy;

• dodržet místo nástupu, které CK sdělil;

• dbát pokynů vedoucího zájezdu, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);

• předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;

• v případě, že CK zajišťuje víza, ESTA, eTA, poskytnout zástupci CK údaje z cestovního pasu a další informace nezbytné k vyřízení a to v termínu určeném CK;

• chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí;

• bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb;

• převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery, letenky, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi;

• mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (platný cestovní pas, víza, ESTA, eTA, doklad o zdravotním pojištění atd.);

 

11.2. Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena je povinen zajistit, aby uvedené závazky podmínky splnily všichni zákazníci účastnící se zájezdu.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

12.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník například neměl nastoupit na zájezd, jeví-li známky nakažlivé nemoci.

 

12.2. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

 

12.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu škody je 2 roky.

 

12.4. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník přímo u dopravce a je povinen toto oznámit dopravci ihned po zjištění nedostatků.

 

12.5. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1. CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze SoZ (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění.

 

13.2. CK je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny Union poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

14.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu SoZ , bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

 

14.2. Pro účely plnění SoZ budou informace uvedené v čl. 14.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoZ, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahr. partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů  při předání osobních údajů do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka.

 

14.3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@travelamerica.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 

14.4. Zákazník může souhlasit, např. zaškrtnutím políčka ve SoZ, ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

 

14.5. Výše uvedená ustanovení čl. 14 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 

14.6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

• odvolat souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií;

• požadovat přístup ke svým osobním údajům;

• požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;

• požadovat výmaz osobních údajů;

• požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

• podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

C. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

1. SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

1.1. CK zprostředkovává zákazníkům prodej jiných služeb cestovního ruchu. CK však není při zprostředkování prodeje jiných služeb stranou smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb cestovního ruchu, zákazník uzavírá smlouvu s poskytovatelem služby.

 

1.2. Tyto VOP se použijí na vztahy ze zprostředkování prodeje pouze v rozsahu, který není upraven smlouvou mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. Smlouva mezi poskytovatelem služby a zákazníkem včetně všech jejích částí má přednost před těmito VOP.

2. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. K uzavření smluvního vztahu dochází písemným nebo telefonickým potvrzením zákazníka, že souhlasí s nabídkou CK na zajištění služeb cestovního ruchu.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu služby takto:

3.1.1. Všechny odpovídající cestovní služby mimo níže uvedené:

• zálohu ve výši 30% ceny služby při jejím objednání

• doplatek ceny služby 30 dní před jejím čerpáním

 

3.1.2. Pronájem karavanů, motorek, cesty po železnici, zajištění svatby a pro všechny odpovídající cestovní služby na Aljašce a Yukonu:

• zálohu ve výši 50% ceny služby při jejím objednání

• doplatek ceny služby 45 dní před jejím čerpáním

 

3.1.3. Letenky, podrobné itineráře, služby místních průvodců:

• zálohu ve výši 100% ceny služby při jejím objednání

4. ODSTUPNÉ (STORNO)

4.1. Pokud smlouva s poskytovatelem neurčí jinak, jsou stornopodmínky následující:

4.1.1. Všechny odpovídající cestovní služby mimo níže uvedené:

• 30% z ceny objednaných služeb při zrušení v době od podepsání cestovní smlouvy do 46 dní před počátkem jejího čerpání

• 50% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 45 dní až 31 dní před počátkem jejího čerpání

• 65% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 30 dní až 21 dní před počátkem jejího čerpání

• 80% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 20 dní až 6 dní před počátkem jejího čerpání

• 100% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 5 a méně dní před počátkem jejího čerpání

 

4.1.2. Pronájem karavanů, motorek, cesty po železnici, zajištění svatby a pro všechny odpovídající cestovní služby na Aljašce a Yukonu:

• 50% z ceny objednaných služeb při zrušení v době od podepsání cestovní smlouvy do 41 dní před počátkem jejího čerpání

• 65% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 40 dní až 21 dní před počátkem jejího čerpání

• 80% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 20 dní až 16 dní před počátkem jejího čerpání

• 100% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 15 a méně dní před počátkem jejího čerpání

 

4.1.3. Letenky, podrobný itinerář, služby místních průvodců:

• 100% ceny při zrušení kdykoliv od objednání služby

Stornopoplatek ve výši 100% ceny letenek platí pro letenky ve třídě Economy. Pro letenky ve třídě Business Class nebo First Class platí storno podmínky jednotlivých leteckých společností, které budou zákazníkovi oznámeny při rezervaci těchto letenek.

 

4.2. Brání-li cestovní kanceláři nebo poskytovateli služby mimořádná a nepředvídatelná okolnost v poskytnutí sjednané služby, smluvní vztah mezi CK a zákazníkem zaniká a smluvní vztah mezi zákazníkem se mění v tom smyslu, že zákazníkovi bude vydán poukaz na pozdější čerpání služeb. Cena nebo zaplacená záloha na služby mu však nebude vrácena. Touto mimořádnou okolností může být zejména, ale nikoliv výlučně zákaz nebo omezení poskytování služeb vydané veřejnoprávním orgánem nebo přírodní katastrofa. Touto mimořádnou okolností není obava zákazníka přijmout sjednanou službu.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODY

5.1. CK ze zprostředkovaných smluv nevyplývají žádné povinnosti. CK zejména neodpovídá za vady zprostředkovaných služeb cestovního ruchu ani za vzniklé škody. CK není povinna vyřizovat reklamace týkající se vad zprostředkovaného zájezdu, je však povinna případnou reklamaci přijmout a předat poskytovateli služby k vyřízení. Odpovědnost CK se omezuje na zprostředkování jiných služeb a netýká se jejich poskytnutí.

6. POJIŠTĚNÍ

6.1. Pro účely zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu smlouvy (v případě potřeby zajišťování vybraných služeb fotokopie cestovního dokladu), bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Tyto údaje budou předány poskytovatelům služeb (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto poskytovatelích jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, které zákazník uzavřel.

 

7.2. Pokud poskytovatel nebo CK zpracovává osobní údaje ve třetích zemích, poskytne CK na žádost zákazníka informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů.

 

7.3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@travelamerica.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 

7.4. Výše uvedená ustanovení čl. 7 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník jednal (spolucestující). Rezervací jednotlivých služeb cestovního ruchu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 

7.5. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

• odvolat souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií;

• požadovat přístup ke svým osobním údajům;

• požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;

• požadovat výmaz osobních údajů;

• požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

• podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

D. OBSTARÁNÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

1. SMLOUVA O OBSTARÁNÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

1.1. CK se na základě smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu zavazuje obstarat zákazníkovi službu cestovního ruchu, typicky dopravu, ubytování a tuto službu mu prostřednictvím svých dodavatelů poskytnout.

 

1.2. CK se zavazuje obstarat službu ve sjednané kvalitě a zákazník se zavazuje zaplatit za to CK smluvenou cenu. Úhrada za službu se provádí bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet CK nebo k tomu zmocněnému zástupci CK.

 

1.3. Ustanovení Občanského zákoníku o právech zákazníka ze smlouvy o zájezdu se nepoužijí.

2. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. K uzavření smluvního vztahu dochází písemným nebo telefonickým potvrzením zákazníka, že souhlasí s nabídkou CK na zajištění služeb cestovního ruchu.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu služby takto:

3.1.1. Všechny odpovídající cestovní služby mimo níže uvedené:

• zálohu ve výši 30% ceny služby při jejím objednání

• doplatek ceny služby 30 dní před jejím čerpáním

 

3.1.2. Pronájem karavanů, motorek, cesty po železnici, zajištění svatby a pro všechny odpovídající cestovní služby na Aljašce a Yukonu:

• zálohu ve výši 50% ceny služby při jejím objednání

• doplatek ceny služby 45 dní před jejím čerpáním

 

3.1.3. Letenky, podrobné itineráře, služby místních průvodců:

• zálohu ve výši 100% ceny služby při jejím objednání

4. ODSTUPNÉ (STORNO)

4.1. Zákazník i CK mohou před zahájení poskytování služeb odstoupit od smlouvy vždy. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

4.2. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy nikoliv pro porušení povinnosti CK, je povinen zaplatit CK odstupné (storno-poplatky), které činí:

4.2.1. Všechny odpovídající cestovní služby mimo níže uvedené:

• 30% z ceny objednaných služeb při zrušení v době od podepsání cestovní smlouvy do 46 dní před počátkem jejího čerpání

• 50% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 45 dní až 31 dní před počátkem jejího čerpání

• 65% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 30 dní až 21 dní před počátkem jejího čerpání

• 80% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 20 dní až 6 dní před počátkem jejího čerpání

• 100% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 5 a méně dní před počátkem jejího čerpání

 

4.2.2. Pronájem karavanů, motorek, cesty po železnici, zajištění svatby a pro všechny odpovídající cestovní služby na Aljašce a Yukonu:

• 50% z ceny objednaných služeb při zrušení v době od podepsání cestovní smlouvy do 41 dní před počátkem jejího čerpání

• 65% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 40 dní až 21 dní před počátkem jejího čerpání

• 80% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 20 dní až 16 dní před počátkem jejího čerpání

• 100% z ceny objednaných služeb při zrušení v době 15 a méně dní před počátkem jejího čerpání

 

4.2.3. Letenky, podrobné itineráře, služby místních průvodců:

• 100% ceny při zrušení kdykoliv od objednání služby
Stornopoplatek ve výši 100% ceny letenek platí pro letenky ve třídě Economy. Pro letenky ve třídě Business Class nebo First Class platí storno podmínky jednotlivých leteckých společností, které budou zákazníkovi oznámeny při rezervaci těchto letenek.

 

4.3. Brání-li cestovní kanceláři nebo poskytovateli služby mimořádná a nepředvídatelná okolnost v poskytnutí sjednané služby, smluvní vztah mezi CK a zákazníkem zaniká a smluvní vztah mezi zákazníkem se mění v tom smyslu, že zákazníkovi bude vydán poukaz na pozdější čerpání služeb. Cena nebo zaplacená záloha na služby mu však nebude vrácena. Touto mimořádnou okolností může být zejména, ale nikoliv výlučně zákaz nebo omezení poskytování služeb vydané veřejnoprávním orgánem nebo přírodní katastrofa. Touto mimořádnou okolností není obava zákazníka přijmout sjednanou službu.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODY

5.1. CK odpovídá za řádné poskytnutí služby.

 

5.2. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno, má zákazník právo tuto skutečnost vytknout jako vadu služeb. Zákazník je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

 

5.3. Má-li služba vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny služeb ve výši přeměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by tak učinit u CK rovněž bez zbytečného odkladu. CK se k požadavku zákazníka na poskytnutí slevy vyjádří nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná.

 

5.4. Pokud zákazník z jakýchkoliv důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoliv nárok na slevu z ceny služeb.

6. POJIŠTĚNÍ

6.1. Pro účely obstarání služby cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu smlouvy (v případě potřeby zajišťování vybraných služeb fotokopie cestovního dokladu), bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Tyto údaje budou předány poskytovatelům služeb (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto poskytovatelích jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, které zákazník uzavřel.

 

7.2. Pokud poskytovatel nebo CK zpracovává osobní údaje ve třetích zemích, poskytne CK na žádost zákazníka informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů.

 

7.3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@travelamerica.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 

7.4. Výše uvedená ustanovení čl. 7 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník jednal (spolucestující). Rezervací jednotlivých služeb cestovního ruchu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 

7.5. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

• odvolat souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií;

• požadovat přístup ke svým osobním údajům;

• požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;

• požadovat výmaz osobních údajů;

• požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

• podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

E. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1.  Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právem.

 

1.2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto VOP použijí.

 

1.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto VOP, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

 

1.4. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

1.5. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01.01.2023

Víza a podmínky vstupu do USA a Kanady

Pro turistickou cestu do USA není vízum potřeba. Je nutné mít platnou autorizaci ESTA (pro pobyt do 90 dní) a biometrický pas. Pro pobyt delší, než 90 dní je nutné mít vízum a pas platný min. 6 měsíců po datu předpokládaného návratu.

Pro turistickou cestu do Kanady na dobu max. 90 dní není vízum potřeba, je nutné mít biometrický pas a platnou autorizaci eTA. Pro delší pobyt je nutné vízum a pas platný min. 6 měsíců po době předpokládaného návratu.

Na vyžádání CK Travel America vyřídí klientům autorizaci ESTA pro USA a eTA pro Kanadu. Poplatek za vyřízení ESTA je 990 Kč, poplatek za vyřízení eTA je 600 Kč. Autorizace ESTA je platná 2 roky nebo do vypršení platnosti pasu, eTA je platná 5 let nebo do vypršení platnosti pasu. CK Travel America může také zajistit klientům dodání vízových formulářů (Kanada, USA), odbornou konzultaci pro jejich vyplnění a zprostředkovat zajištění kanadského víza.